Conditie

Informatie volgens § 5 TMG / § 55 RStV

Noah Living GmbH

Torstraße 140
10119 Berlijn
Duitsland

Algemene voorwaarden

1) Toepassingsgebied

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Noah Living GmbH zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") sluit met de verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden.

1.2  En consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractsluiting

Het koopcontract wordt afgesloten met Noah Living GmbH.

2.1  De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2  De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3  De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

Als er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4  Als u de betaalmethode "PayPal Express" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragree... of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal. com/ de/webapps/mpp/ua/privacywa... Als de klant "PayPal Express" selecteert als betaalmethode tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt beeindigd. In dit geval verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.

2.5  Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) samen met deze Algemene Voorwaarden verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en kan de klant gratis toegang krijgen tot zijn beveiligde klantenaccount door de relevante inloggegevens in te voeren. Dit op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online winkel vóórdat hij zijn bestelling verzendt.

2.6  Voordat de klant de bindende bestelling verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.7  De orderverwerking en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant erop letten dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1  Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ons (Noah Living GmbH, Torstraße 140, 10119 Berlijn / +49 (0) 30 61 640 445 / hello@noah-living.com) een duidelijke verklaring sturen (bijvoorbeeld een per post of per e-mail verzonden brief) waarin vermeld staat dat je besloten hebt dit contract te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je gebruik maakt van uw herroepingsrecht, vragen wij je de goederen in de originele verpakking terug te sturen. We raden je daarom aan de verpakking op te vouwen en te bewaren totdat je definitief besluit de de goederen te houden of niet. 

Algemene opmerkingen

Wij stemmen de ophaling van de goederen met je af. Retourneer dus niet uit jezelf goederen. Neem contact op met onze klantenservice om de ophaling te coördineren:

Telefoon: +49 (0) 30 61 640 445

E-mail: hello@noah-living.com

Gevolgen van herroeping

Wanneer je het contract herroept, zijn wij jou alle betalingen verschuldigd die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve extra kosten die eventueel voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de voor ons gunstigste standaardlevering). Deze terugbetaling volgt direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij het bericht van de herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat je het bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

Je hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1  Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4  Bij betaling met een betaalmethode aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragree... of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal. com/de/webapps/mpp/ua/privacywa...

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1  Goederen worden per post afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Bezorging is gratis binnen Duitsland.

5.3 Om logistieke redenen is het niet mogelijk om de goederen zelf af te halen of af te leveren bij een pakstation.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1  Als het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2  In afwijking hiervan bedraagt ​​de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant. De verkorting van de verjaringstermijn tot één jaar is echter niet van toepassing

7.3  De klant wordt verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende dealers, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid ,
in geval van opzet of grove nalatigheid,
in geval van garantietoezegging, indien overeengekomen, of indien de Wet productaansprakelijkheid van toepassing is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de contractpartner mag vertrouwen (hoofdverplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of van plaatsvervangende dealers is beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Anders zijn schadeclaims uitgesloten. 

9) Toepasselijk recht

9.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn vaste verblijfplaats heeft.

9.2  Bovendien geldt deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen ingezetene zijn van een lidstaat van de Europese Unie en van wie de enige woonplaats en het afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment dat het contract wordt gesloten.

10) Jurisdictie

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om beroep aan te tekenen bij de rechtbank in de officiele vestigingsplaats van de klant. 

Informatie volgens § 5 TMG / § 55 RStV

Noah Living GmbH

Arkonaplatz 2

10435 Berlijn
Duitsland

Algemene voorwaarden

1) Toepassingsgebied

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Noah Living GmbH zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") sluit met de verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden.

1.2  En consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractsluiting

Het koopcontract wordt afgesloten met Noah Living GmbH.

2.1  De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2  De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3  De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
  • door het afleveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
  • door de klant te vragen na het plaatsen van de bestelling te betalen.

Als er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4  Als u de betaalmethode "PayPal Express" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragree... of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal. com/ de/webapps/mpp/ua/privacywa... Als de klant "PayPal Express" selecteert als betaalmethode tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt beeindigd. In dit geval verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.

2.5  Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) samen met deze Algemene Voorwaarden verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en kan de klant gratis toegang krijgen tot zijn beveiligde klantenaccount door de relevante inloggegevens in te voeren. Dit op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online winkel vóórdat hij zijn bestelling verzendt.

2.6  Voordat de klant de bindende bestelling verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.7  De orderverwerking en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant erop letten dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1  Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ons (Noah Living GmbH, Arkonaplatz 2, 10435 Berlijn / +49 (0) 30 61 640 445 / hello@noah-living.com) een duidelijke verklaring sturen (bijvoorbeeld een per post of per e-mail verzonden brief) waarin vermeld staat dat je besloten hebt dit contract te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je gebruik maakt van uw herroepingsrecht, vragen wij je de goederen in de originele verpakking terug te sturen. We raden je daarom aan de verpakking op te vouwen en te bewaren totdat je definitief besluit de de goederen te houden of niet. 

Algemene opmerkingen

Wij stemmen de ophaling van de goederen met je af. Retourneer dus niet uit jezelf goederen. Neem contact op met onze klantenservice om de ophaling te coördineren:

Telefoon: +49 (0) 30 61 640 445

E-mail: hello@noah-living.com

Gevolgen van herroeping

Wanneer je het contract herroept, zijn wij jou alle betalingen verschuldigd die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve extra kosten die eventueel voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de voor ons gunstigste standaardlevering). Deze terugbetaling volgt direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij het bericht van de herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat je het bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

Je hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1  Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4  Bij betaling met een betaalmethode aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragree... of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal. com/de/webapps/mpp/ua/privacywa...

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1  Goederen worden per post afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Bezorging is gratis binnen Duitsland.

5.3 Om logistieke redenen is het niet mogelijk om de goederen zelf af te halen of af te leveren bij een pakstation.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1  Als het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2  In afwijking hiervan bedraagt ​​de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant. De verkorting van de verjaringstermijn tot één jaar is echter niet van toepassing

  • voor zaken die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en de gebreken hebben veroorzaakt,
  • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant, evenals
  • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.

7.3  De klant wordt verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende dealers, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid ,
in geval van opzet of grove nalatigheid,
in geval van garantietoezegging, indien overeengekomen, of indien de Wet productaansprakelijkheid van toepassing is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de contractpartner mag vertrouwen (hoofdverplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of van plaatsvervangende dealers is beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Anders zijn schadeclaims uitgesloten. 

9) Toepasselijk recht

9.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn vaste verblijfplaats heeft.

9.2  Bovendien geldt deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen ingezetene zijn van een lidstaat van de Europese Unie en van wie de enige woonplaats en het afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment dat het contract wordt gesloten.

10) Jurisdictie

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om beroep aan te tekenen bij de rechtbank in de officiele vestigingsplaats van de klant. 

Materiaalstaal
We sturen je graag gratis monsters van onze materialen.
Bank
Bed
Professionals
We sturen professionele planners graag een gratis infobox met materiaalstalen in alle kleuren.
Stalenbox

Kleur stof - gestoffeerd hoofdbord
Linoleumverf - Houten hoofdeinde

Verzendadres

Selecteer ten minste 1 optie

Levering binnen 3-5 werkdagen

Hartelijk dank!
Uw materiaalstaal zijn
naar u onderweg.